ຄລິບແມ່ເຫຼັກ

ຄລິບແມ່ເຫຼັກທີ່ໃຊ້ເພື່ອຕັດເອກະສານ, ໄຟລ໌, ປີ້ ແລະ ອື່ນໆ.